NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > ضمیرهای اشاره (درس 3)

بیاموز به ما ای آموزگار

ضمیرهای اشاره (درس 3)

ضمیرهای اشاره را وقتی که درباره ی یک شخص یا یک مکان صحبت می کنیم به کار می بریم. آنها را KO-SO-A-DO، می نامند که از نخستین هجاهای مربوط به چهار گروه ضمیر اشاره تشکیل شده است. واژه ی KORE (این)، KOKO (اینجا، در این مکان) و KONO (این، که پیش از اسم می آید)، متعلق به گروه KO هستند، چون همگی با KO آغاز می شوند. آنها به اشیا، اشخاص یا مکان های نزدیک به گوینده اشاره دارند.

SORE (آن)، SOKO (آنجا) و SONO (آن، که پیش از اسم می آید) متعلق به گروه SO هستند. این به شی، فرد یا مکانی نزدیک به شنونده اشاره دارد.
اما اگر فرد گوینده و شنونده نزدیک به یکدیگر باشند، این واژه ها به شی، فرد یا مکانی اشاره دارد که فاصله ی اندکی از هر دوی آنها دارد.
ARE (آن)، ASOKO (آن طرف) و ANO (آن، که پیش از اسم می آید) متعلق به گروه A هستند. آنها به اشیا، افراد یا مکان هایی اشاره دارند که از دو شخص گوینده و شنونده فاصله دارند.

عبارت های DORE (کدام)، DOKO (کجا) و DONO (کدام، که پیش از اسم می آید) در گروه DO قرار دارند.

وقتی که به جهتی اشاره می کنید، می گویید:
KOCHIRA به معنای این مسیر، SOCHIRA به معنای آنجا، ACHIRA به معنای آن مسیر، و DOCHIRA به معنای کدام مسیر است.

واژه های KO-SO-A-DO بسیار مهم هستند و از آنها اغلب استفاده می کنیم.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید