เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > คำบ่งชี้ (บทเรียนที่ 3)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำบ่งชี้ (บทเรียนที่ 3)

คำบ่งชี้คือคำที่ใช้เมื่อเราต้องการจะชี้ถึงสิ่งของ บุคคลหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่เรากำลังพูดถึง เราเรียกคำเหล่านี้ว่า KO-SO-A-DO โดยนำพยางค์แรกของคำ 4 กลุ่มนี้มาประกอบกัน KORE แปลว่า “นี่” KOKO แปลว่า “ที่นี่” และ KONO แปลว่า “นี้” อยู่ในกลุ่ม KO คำทั้งหมดนี้ขึ้นต้นด้วย KO มีความหมายถึงสิ่งของ บุคคลและสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้กับผู้พูด

SORE แปลว่า “นั่น” และ SOKO มีความหมายว่า “ที่นั่น” ส่วนคำว่า SONO แปลว่า “นั้น” คำเหล่านี้อยู่ในกลุ่ม SO คำต่าง ๆ เหล่านี้หมายถึงสิ่งของ บุคคลหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ใกล้กับผู้ฟัง แต่ถ้าผู้พูดและผู้ฟังอยู่ใกล้กัน คำเหล่านี้ก็จะหมายถึงสิ่งของ บุคคลหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ห่างจากคู่สนทนาทั้งสองคนออกไปเล็กน้อย
ARE แปลว่า “โน่น” คำว่า ASOKO หมายถึง “ที่โน่น” ส่วนคำว่า ANO แปลว่า “โน้น” อยู่ในกลุ่ม A คำเหล่านี้หมายถึงสิ่งของ บุคคล และสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ห่างออกไปจากทั้งผู้พูดและผู้ฟัง

และคำว่า DORE แปลว่า “อันไหน, สิ่งไหน” ส่วนคำว่า DOKO หมายถึง “ที่ไหน” และคำว่า DONO แปลว่า “ไหน” ทั้งสามคำนี้อยู่ในกลุ่ม DO

คำ KO-SO-A-DO มีความสำคัญมากและใช้บ่อย
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK