NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Thưa cô, em hỏi! > Diễn đạt năng lực hoặc khả năng (Bài 41)

Thưa cô, em hỏi!

Diễn đạt năng lực hoặc khả năng (Bài 41)

Dùng động từ thể từ điển thêm KOTO GA DEKIMASU để diễn đạt năng lực hay khả năng làm việc gì.

Xin lấy ví dụ có sử dụng KOTO GA DEKIMASU. Ví dụ: “Tôi có thể đi”. “Tôi” là WATASHI. “Đi” là IKIMASU. Thể từ điển của từ này là IKU. Sau đó, thêm KOTO GA DEKIMASU. Như vậy cả câu là WATASHI WA IKU KOTO GA DEKIMASU, “Tôi có thể đi”. Để biến câu này thành phủ định, đổi DEKIMASU thành DEKIMASEN. Như vậy, câu “Tôi không thể đi” nói là WATASHI WA IKU KOTO GA DEKIMASEN.
Các bạn còn nhớ thể khả năng của động từ để thể hiện “có thể làm gì” không? Các bạn đã được học trong bài 35.

Thể khả năng của IKIMASU là IKEMASU, về cơ bản thì nghĩa giống với IKU KOTO GA DEKIMASU. Tuy nhiên, dùng IKEMASU thì thân mật hơn.
*Bạn sẽ rời trang web của NHK