เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > คำกริยารูป TE + KARA (บทเรียนที่ 44)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำกริยารูป TE + KARA (บทเรียนที่ 44)

ในบทเรียนที่ 16 เราได้เรียนวิธีแสดงการกระทำมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ในประโยคเดียวด้วยการเชื่อมกริยารูป TE ถ้าเติมคำช่วย KARA แปลว่า "หลังจาก" ตามหลังคำกริยารูป TE ก็จะทำให้ดูชัดเจนว่าการกระทำหน้า KARA เกิดก่อน และการกระทำหลัง KARA เกิดตามมา การแต่งประโยคลักษณะนี้เป็นการเน้นลำดับการกระทำก่อนหลัง ในบทสนทนา สิ่งที่สำคัญ คือ WAGASHI O TABEMASU (กินขนมญี่ปุ่น) และหลังจากนั้น MACCHA O NOMIMASU (ดื่มชาเขียวมัตชะ) ดังนั้น เปลี่ยนคำกริยาคำแรกเป็นรูป TE และเติม KARA เข้าไป และพูดว่า WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU แปลว่า “หลังจากกินขนมญี่ปุ่นแล้วดื่มชาเขียวมัตชะครับ” สามารถใช้ KARA เมื่อตอบคำถามได้เช่นกัน


สมมุติว่ามีคนถามว่า “จะรับประทานอาหารกลางวันเมื่อไรครับ” และจะตอบว่า “หลังเรียนเสร็จ” คำว่า “การเรียน” คือ BENKYÔ คำว่า “เสร็จ” คือ OWARIMASU รูป TE คือ OWATTE และ “กิน” คือ TABEMASU ดังนั้น พูดว่า BENKYÔ GA OWATTE KARA TABEMASU
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK