NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > فرم-TE فعل + KARA (درس 44)

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم-TE فعل + KARA (درس 44)

در درس 16 آموختید که می توان بیش از یک عمل را در یک جمله با متصل کردن فرم-TE فعل ها به هم بیان کرد. اگر حرف اضافه ی KARA (پس از) بعد از فرم-TE فعل ها اضافه شود، می توان مشخص کرد عملی که پیش از KARA آمده، نخست انجام شده و سپس کاری که بعد از آن آمده است. به این ترتیب، می توانید ترتیب انجام کارها را مشخص کنید. در مکالمه این درس، مهم است که نخست این عبارت را بیاورید «خوردن شیرینی های ژاپنی» WAGASHI O TABEMASU و سپس «شما چای سبز پودری می نوشید» یا MACCHA O NOMIMASU را استفاده کنید. بنابراین، فعل نخست را به فرم-TE تغییر می دهید و به آن KARA اضافه می کنید. و می گویید WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU (پس از آنکه شیرینی ژاپنی خوردید، چای سبز پودری می نوشید).

شما همچنین می توانید وقتی که به پرسشی پاسخ می دهید از KARA استفاده کنید. فرض کنید که از شما پرسیده می شود «چه وقت برای خوردن ناهار می روید؟» و شما پاسخ می دهید «پس از آنکه درسم را تمام کردم». «درس » می شود BENKYÔ. «تمام شدن» می شود OWARIMASU. بنابراین، می گویید BENKYÔ GA OWATTE KARA, TABEMASU.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید