NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > چگونه از DESHÔ استفاده کنیم (درس 43)

بیاموز به ما ای آموزگار

چگونه از DESHÔ استفاده کنیم (درس 43)

عبارت DESHÔ را وقتی درباره ی پیش بینی درباره ی آینده یا چیزی نامشخص صحبت می شود، در انتهای یک جمله استفاده می شود. وقتی آن در ترکیب با اسامی یا صفت ها به کار برده می شود، عبارت DESHÔ را جایگزین DESU در انتهای جمله کنید.
بیایید سعی کنیم بگوییم «احتمال دارد که فردا باران ببارد.» فردا می شود ASHITA. باران می شود AME. «فردا باران می بارد یا باران خواهد بارید» می شود ASHITA WA AME DESU. اگر به جای DESU عبارت DESHÔ قرار دهید، این جمله به دست می آید ASHITA WA AME DESHÔ (به احتمال بسیار فردا باران خواهد بارید).

وقتی آن را در ترکیب با فعل های دیگر استفاده کنید، فعل ها را به فرم ساده ی آنها مانند فرم دیکشنری یا فرم NAI تغییر می دهید و به دنبال آنها DESHÔ قرار می دهید. بیایید این را با «او به احتمال بسیار خواهد رفت» امتحان کنیم. نخست، بیایید این جمله را در نظر بگیریم «او می رود یا خواهد رفت». «او (آن مرد) » می شود KARE. «رفتن» می شود IKIMASU. بنابراین، می گوییم KARE WA IKIMASU. فرم دیکشنری IKIMASU می شود IKU. پس «او (آتبه احتمال بسیار خواهد رفت» می شود KARE WA IKU DESHÔ.

در درس 25، عبارت YÔDA را یاد گرفتید که یک فرم غیر رسمی از YÔDESU است. این عبارت شبیه به DESHÔ می باشد. اما تفاوت آنها در چیست؟ بیایید نمونه های زیر را مقایسه کنیم:
جمله ی KARE WA IKU YÔDESU یعنی «به نظرم می رسد که او خواهد رفت».
جمله ی KARE WA IKU DESHÔ یعنی «او به احتمال بسیار زیاد خواهد رفت».
همانطور که از بالا مشخص است شما YÔDESU یا YÔDA را وقتی به کار می برید که با توجه به شرایط فکر کنید او خواهد رفت. شما از DESHÔ وقتی استفاده می کنید که به سادگی حدس می زنید چه اتفاقی به احتمال بسیار در آینده خواهد افتاد.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید