NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > فرم-TA فعل ها (درس 12)

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم-TA فعل ها (درس 12)

فرم-TA فعل ها، فرم صرف شده ی فعل هایی است که به TA یا DA ختم می شوند. این برای حال کامل یا گذشته ی فعل هاست. بگذارید توضیح بدهم که چگونه می توانید فرم-MASU را به فرم-TA تغییر دهید. الگوی اولیه این است که TA را به جای MASU قرار دهیم. عبارت NAREMASU (عادت به کاری داشتن) در گذشته که تبدیل می شود به NARETA. شما در NAREMASU متوجه شدید که هجای پیش ازMASU، هجای RE و حرف صدادار آن E است. این الگو برای همه فعل های دارای حروف صدادار به کار می رود که پیش از MASU آنها E آمده است و برخی از فعل ها که درست پیش از MASU، حرف I قرار دارد.

در الگوی دیگر، شما نه تنها MASU بلکه یک هجا درست پیش از آن را تغییر می دهید.
اگر هجایی که درست پیش از MASU هست، RI باشد، شما RI و MASU را با هم تغییر داده و RIMASU را تبدیل به TTA می کنید. بنابراین عبارت ATSUMARIMASU (جمع شدن، گرد هم آمدن) می شود ATSUMATTA. این قاعده همچنین وقتی که هجای پیش از MASU، هجای I یا CHI است، اعمال می شود. اینجا هم شما I یا CHI و MASU را با هم به TTA تغییر می دهید.

اگر هجایی که درست پیش از MASU می آید MI، NI یا BI باشد شما هم هجا و همچنین MASU را به NDA تغییر می دهید. به عنوان نمونه YOMIMASU (خواندن) می شود YONDA.

اگر پیش از MASU، هجای KI باشد می توانید این هجا و MASU را به ITA تغییر دهید. بنابراین، KIKIMASU (گوش کردن به) می شود KIITA. اگر پیش از MASU، هجای GI باشد، این هجا و MASU را به IDA تغییر می دهید. ISOGIMASU (شتاب کردن) می شود ISOIDA.

IKIMASU (رفتن) تنها استثنای این قانون است که تبدیل می شود به ITTA.

در حقیقت، شیوه ی ساختن فرم- TA فعل ها مشابه با ساختن فرم- TE فعل ها که در درس های 8 و 9 یاد گرفتید. شما تنها می توانید به جای TE حرف TA را قرار دهید و DA را جایگزین DE کنید.

بیایید این را با یک ترانه به یاد بسپاریم. این ترانه به شما می گوید که چگونه می توانید فرم- MASU فعل ها را بسته به هجاهای پیش از MASU به فرم- TA فعل ها تغییر دهید. برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به «ابزارهای یادگیری» مراجعه کنید.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید