NHK 월드 > 일본말 첫걸음 > 코리언 강좌 홈 > 부록 교재 > 동사의 가능형 (제35과)

부록 교재

동사의 가능형 (제35과)

マス형 가능형
TSUKAIMASU
사용합니다
TSUKAEMASU
MACHIMASU
기다립니다
MATEMASU
ATSUMARIMASU
모입니다
ATSUMAREMASU
YOMIMASU
읽습니다
YOMEMASU
KAKIMASU
씁니다
KAKEMASU
ISOGIMASU
서두릅니다
ISOGEMASU
IKIMASU
갑니다
IKEMASU
TABEMASU
먹습니다
TABERAREMASU
OBOEMASU
외웁니다
OBOERAREMASU
IMASU
있습니다
IRAREMASU
MIMASU
봅니다
MIRAREMASU
KIMASU
옵니다
KORAREMASU
SHIMASU
합니다
DEKIMASU

레슨 음성을 통해 상기 내용을 자세히 설명하고 있습니다. 아래 버튼을 눌러 레슨 페이지로 이동해 10분 동안 음성을 청취하시기 바랍니다.

*NHK 홈페이지를 벗어나게 됩니다.