Home > Easy Japanese > 2015 English Top > Learning Tools > Potential form of verbs (Lesson 35)

Learning Tools

Potential form of verbs (Lesson 35)

MASU-form Potential form
TSUKAIMASU
(to use)
TSUKAEMASU
MACHIMASU
(to wait)
MATEMASU
ATSUMARIMASU
(to gather)
ATSUMAREMASU
YOMIMASU
(to read)
YOMEMASU
KAKIMASU
(to write)
KAKEMASU
ISOGIMASU
(to hurry)
ISOGEMASU
IKIMASU
(to go)
IKEMASU
TABEMASU
(to eat)
TABERAREMASU
OBOEMASU
(to memorize)
OBOERAREMASU
IMASU
(to be, to stay)
IRAREMASU
MIMASU
(to look at)
MIRAREMASU
KIMASU
(to come)
KORAREMASU
SHIMASU
(to do)
DEKIMASU

We have a detailed explanation about the foregoing in our audio lesson. Please go to the lesson's page clicking the button below and listen to the 10-minute audio on the page.

*You will leave the NHK website.