NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tài liệu bổ sung > Thể khả năng của động từ (Bài 35)

Tài liệu bổ sung

Thể khả năng của động từ (Bài 35)

Động từ thể MASU Động từ thể khả năng
TSUKAIMASU
dùng
TSUKAEMASU
MACHIMASU
đợi
MATEMASU
ATSUMARIMASU
tập trung
ATSUMAREMASU
YOMIMASU
đọc
YOMEMASU
KAKIMASU
viết
KAKEMASU
ISOGIMASU
vội
ISOGEMASU
IKIMASU
đi
IKEMASU
TABEMASU
ăn
TABERAREMASU
OBOEMASU
nhớ
OBOERAREMASU
IMASU
có (tồn tại)
IRAREMASU
MIMASU
nhìn
MIRAREMASU
KIMASU
đến
KORAREMASU
SHIMASU
làm
DEKIMASU

Chúng tôi giải thích chi tiết những nội dung trên trong bài học ở dạng âm thanh. Hãy bấm vào nút ở dưới để đến trang có bài học và nghe hết 10 phút của bài học.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK