NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > فرم ارادی فعل ها (درس 26)

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم ارادی فعل ها (درس 26)

عبارت GANBARÔ (بیا، بیایید تمام تلاشمان را بکنیم.) فرم صرف شده ی یک فعل معروف به «فرم ارادی» است. این فعل خواست گوینده را بیان می کند. ما همچنین این عبارت را در مواردی استفاده می کنیم که از شنونده دعوت به انجام کاری کنیم. ما نباید این اصطلاح را برای رییس خود به کار ببریم. اجازه دهید توضیح دهم که چگونه فرم ارادی فرم-MASU فعل ها را درست می کنیم. نخست اگر حرف صدادار هجایی که درست پیش از MASU قرار دارد به «E» ختم شود، MASU را به YÔ تغییر می دهید. به عنوان نمونه، TABEMASU (خوردن) می شود TABEYÔ (بیا بخوریم، خواهم خورد). دوم، اگر حرف صدادار در هجایی که درست پیش از MASU به «I» ختم شود، دو الگو وجود دارد. در الگوی نخست، MASU را به YÔ تغییر دهید. عبارت OKIMASU (بیدار شدن) تبدیل می شود به OKIYÔ (بیایید بیدار شویم، من بیدار خواهم شد). عبارت SHIMASU (انجام می دهم ...) تبدیل می شود به SHIYÔ (بیایید انجام دهیم، انجام خواهم داد). در الگوی دیگر، MASU را حذف و حرف صدا دار «I» در هجایی که درست پیش از MASU است را به «O» تغییر داده و «U» را اضافه می کنیم. یک نمونه GANBARIMASU (تمام تلاشم را خواهم کرد) است که در مکالمه ی درس امروز دیدید. این تبدیل می شود به GANBAROU (بیایید تمام تلاشمان را بکنیم، من تمام تلاشم را خواهم کرد). مراقب باشید که تلفظ آن GANBARÔ است حتی اگر مانند GA-N-BA-RO-U نوشته شود. یک استثنای دیگر نیز وجود دارد. عبارت KIMASU (آمدن) تبدیل می شود به KOYÔ.
به صفحه ی «ابزارهای یادگیری» مراجعه کنید. 
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید