NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > ابزارهای یادگیری > فرم دیکشنری فعل ها (درس 11)

ابزارهای یادگیری

فرم دیکشنری فعل ها (درس 11)

فرم-MASU فرم دیکشنری
TSUKAIMASU
(استفاده کردن)
TSUKAU
MACHIMASU
(منتظر بودن)
MATSU
ATSUMARIMASU
(گرد هم آمدن)
ATSUMARU
YOMIMASU
(خواندن)
YOMU
KAKIMASU
(نوشتن)
KAKU
ISOGIMASU
(شتاب کردن)
ISOGU
IKIMASU
(رفتن)
IKU
TABEMASU
(خوردن)
TABERU
OBOEMASU
(به خاطر سپردن)
OBOERU
ORIMASU
(پیاده شدن)
ORIRU
IMASU
(ماندن)
IRU
MIMASU
(نگاه کردن به)
MIRU
KIMASU
(آمدن)
KURU
SHIMASU
(انجام دادن)
SURU

ما توضیح های مفصلی را درباره ی مطالب یاد شده در صوت درس ها ارایه داده ایم. با رفتن به صفحه ی درس، روی نمایه زیر کلیک کنید و به فایل شنیداری ده دقیقه ای روی این صفحه گوش کنید.

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید