NHK 월드 > 일본말 첫걸음 > 코리언 강좌 홈 > 부록 교재 > 동사의 사전형 (제11과)

부록 교재

동사의 사전형 (제11과)

マス형 사전형
TSUKAIMASU
(사용합니다)
TSUKAU
MACHIMASU
(기다립니다)
MATSU
ATSUMARIMASU
(모입니다)
ATSUMARU
YOMIMASU
(읽습니다)
YOMU
KAKIMASU
(씁니다)
KAKU
ISOGIMASU
(서두릅니다)
ISOGU
IKIMASU
(갑니다)
IKU
TABEMASU
(먹습니다)
TABERU
OBOEMASU
(외웁니다)
OBOERU
ORIMASU
(내립니다)
ORIRU
IMASU
(있습니다)
IRU
MIMASU
(봅니다)
MIRU
KIMASU
(옵니다)
KURU
SHIMASU
(합니다)
SURU

레슨 음성을 통해 상기 내용을 자세히 설명하고 있습니다. 아래 버튼을 눌러 레슨 페이지로 이동해 10분 동안 음성을 청취하시기 바랍니다.

*NHK 홈페이지를 벗어나게 됩니다.