NHK WORLD > လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာ > မြန်မာဘာသာ Top > လေ့လာသင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ > အဘိဓာန်ပုံစံကြိယာ (သင်ခန်းစာ 11)

လေ့လာသင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ

အဘိဓာန်ပုံစံကြိယာ (သင်ခန်းစာ 11)

MASU-ပုံစံ အဘိဓာန်ပုံစံ
TSUKAIMASU
သုံးတယ်၊ သုံးမယ်။
TSUKAU
MACHIMASU
စောင့်တယ်၊ စောင့်မယ်။
MATSU
ATSUMARIMASU
စုဝေးတယ်၊ စုဝေးမယ်။
ATSUMARU
YOMIMASU
ဖတ်တယ်၊ ဖတ်မယ်။
YOMU
KAKIMASU
ရေးတယ်၊ ရေးမယ်။
KAKU
ISOGIMASU
အလျင်လိုတယ်၊အလျင်လိုမယ်။ လောတယ်၊လောမယ်။
ISOGU
IKIMASU
သွားတယ်၊ သွားမယ်။
IKU
TABEMASU
စားတယ်၊ စားမယ်။
TABERU
OBOEMASU
မှတ်တယ်၊ မှတ်မယ်။
OBOERU
ORIMASU
ဆင်းတယ်၊ ဆင်းမယ်။
ORIRU
IMASU
နေတယ်၊ နေမယ်။
IRU
MIMASU
ကြည့်တယ်၊ ကြည့်မယ်။
MIRU
KIMASU
လာတယ်၊ လာမယ်။
KURU
SHIMASU
လုပ်တယ်၊ လုပ်မယ်။
SURU

အပေါ်ကဖော်ပြထားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ခန်းစာရဲ့အသံဖိုင်လ်နဲ့ အသေးစိတ်ရှင်းပြထားရှိပါတယ်။အောက်မှာပြထားတဲ့ ခလုပ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး သင်ခန်းစာရဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်ရင်၁ဝမိနစ်စာသင်ခန်းစာကိုနားထောင်လို့ရပါတယ်။

NHK website ကနေထွက်ပါမယ်။