#10

پرسیدن قیمت

このドライヤーはいくらですか این سشوار چند است؟

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

تم به همراه دوستش آیاکا به یک فروشگاه لوازم الکتریکی آمده است و می خواهد سشوار بخرد.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

たくさん

takusan

زیاد

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ある

aru

بودن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

すごい

sugoi

عالی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

これ

kore

این

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

サラサラ

sarasara

نرم و لطیف

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ヘア

hea

مو

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ツヤ

tsuya

درخشش

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

出る

deru

پدیدار شدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

タイプ

taipu

نوع

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

へえ

hee

هوم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いくら

ikura

چند

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

セール

seeru

حراج، فروش با تخفیف

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

書く

kaku

نوشتن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

きく

kiku

پرسیدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

すみません

sumimasen

ببخشید

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

この

kono

این

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ドライヤー

doraiyaa

سشوار

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

9,900円

kyuusen-kyuuhyaku-en

٩٩٠٠ ین

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

高すぎる

takasugiru

زیادی گران

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

پرسیدن قیمت

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

برای پرسیدن قیمت می گوییم:«ikura desu ka» یعنی «چند است؟» اگر با گفتن نام شیء بخواهیم قیمت آن را بپرسیم، باید بگوییم:«wa ikura desu ka [شیء]Kono/Sono/Ano»
«ikura» یک کلمه پرسشی به معنی «چند» است.

«kono/sono/ano»:
«kono/sono/ano» صفت اشاره هستند و زمانی استفاده می شوند که ضمایر اشاره «kore/sore/are» که در درس ٩ آموختیم، برای توصیف اسم به کار روند. این صفت های اشاره پیش از اسمی که آن را توصیف می کنند قرار می گیرند.

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید قیمت چیزی را بپرسیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

ببخشید. آن هدفون چند است؟

هدفون

イヤホン

iyahon

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

این/آن/آن . . . چند است؟

すみません。この/その/あの ~はいくらですか。

Sumimasen. Kono/Sono/Ano ~wa ikura desu ka.

کاسه برنج

茶碗

chawan

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

این/آن/آن . . . چند است؟

すみません。この/その/あの ~はいくらですか。

Sumimasen. Kono/Sono/Ano ~wa ikura desu ka.

نقاشی

e

واژه های مربوط

اعداد بزرگتر

بیشتر یاد بگیریم!

کانجی

En (واحد پول ژاپن)

فرهنگ

توصیه های هارو سان

پول ژاپن

در ژاپن چهار نوع اسکناس وجود دارد: هزار ینی، ٢ هزار ینی، ٥ هزار ینی و ١٠ هزار ینی. اما اسکناس ٢ هزار ینی کمتر دیده می شود.

اسکناس های ژاپن

همچنین در ژاپن شش نوع سکه وجود دارد: ۱ ینی، ٥ ینی، ۱٠ ینی، ٥٠ ینی، ۱٠٠ ینی و٥٠٠ ینی. در ژاپن دستگاه های فروش خودکار زیاد است، اما برای خرید از این دستگاه ها نمی توان از سکه های یک ینی و پنج ینی استفاده کرد و باید آنها را در مغازه خرج کرد.

سکه های ژاپن

در هنگام هدیه دادن پول مانند هدایای عروسی، رسم بر این است که پول نو در پاکت های مخصوص قرار داده شود.

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر