เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > วิธีใช้เว็บไซต์ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ"

วิธีใช้เว็บไซต์ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ"

ในรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" ท่านสามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นได้จากบทเรียนทั้งหมด 48 บท ตัวอย่างการเรียนส่วนหนึ่งมีดังนี้

1.
พื้นฐานการเรียนรู้คือเสียงในแต่ละบท อันดับแรก แตะหรือคลิกปุ่มเล่นเสียงที่มีหมายเลขบทเรียน 1 เขียนติดอยู่ในแต่ละหน้าบทเรียนและฟังบทเรียนนั้นทั้งหมด ในช่วง 10 นาที ท่านสามารถเรียนรู้ได้ทั้งความหมายของบทสนทนาประจำบทเรียน สำนวน และไวยากรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นคำอธิบายไวยากรณ์นั้น ควรฟังซ้ำหลายครั้งจนเข้าใจกระจ่าง
2.
แตะหรือคลิกปุ่ม "ฟังทั้งหมด" 2 ในมุมบทสนทนาและฟังบทสนทนาทั้งหมดประจำบทเรียนนั้นหลาย ๆ ครั้ง นอกจากนี้ เมื่อแตะหรือคลิกภาพประกอบ 3 จะมีเสียงของบทสนทนาออกมา โดยที่ตัวละครในเรื่องจะเคลื่อนไหวแสดงท่าทางไปด้วย
3.
แตะหรือคลิกปุ่มที่เป็นภาพลำโพงข้างประโยค 4 ในมุมบทสนทนาเพื่อฝึกพูดโดยฟังทีละประโยค และพยายามเลียนแบบลักษณะการพูดของตัวละคร ในช่วงแรก ลองพูดเฉพาะส่วนที่พูดได้ก่อนก็ไม่เป็นไร ต่อจากนั้นลองฝึกพูดซ้ำ ๆ หลายครั้ง
4.
เมื่อชินแล้ว ลองฝึกด้วยการพูดซ้ำทันทีขณะที่ฟังเสียงบทสนทนาไปด้วย จุดสำคัญในการฝึก คือ การเริ่มพูดตามทันทีขณะที่เสียงนั้นยังไม่จบ

หลังจากนั้น เมื่อทบทวนในส่วนต่อ ๆ ไป ก็จะเกิดความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น

บทสนทนา บทสนทนา
[บทสนทนา] 5
ส่วนนี้คือตัวบทและคำแปลทั้งหมดของบทสนทนา ท่านสามารถฟังบทสนทนาทั้งหมดได้ และยังสามารถฟังเสียงประโยคแต่ละประโยคได้ด้วย กรุณาฟังซ้ำ ๆ และจดจำสำนวนให้ได้ ส่วนนี้มีประโยชน์ในการฝึกฟังและออกเสียงด้วย
หลักไวยากรณ์
[หลักไวยากรณ์] 6
คำอธิบายไวยากรณ์ที่ปรากฏในเสียงประจำบทเรียนรวบรวมอยู่ในส่วนนี้
ครูสอนภาษาญี่ปุ่น
[ครูสอนภาษาญี่ปุ่น] 7
รองศาสตราจารย์อะกะเนะ โทะกุนะงะ ที่ปรึกษาประจำรายการ อธิบายจุดสำคัญของการเรียนรู้ในบทเรียนนั้น
[คำเลียนเสียงและท่าทาง] 8
แนะนำ "คำเลียนเสียงและท่าทาง" ซึ่งถ่ายทอดเสียงคน สัตว์ และเสียงของสิ่งอื่น ๆ ตลอดจนใช้บ่งบอกท่าทางของคนหรือสิ่งต่าง ๆ โดยสามารถรับฟังเสียงและชมภาพประกอบได้
[ตารางตัวอักษรญี่ปุ่นคะนะ] 9
แนะนำตัวอักษร "ฮิระงะนะ" และ "คะตะกะนะ" จากระบบตัวอักษรของญี่ปุ่น
[รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์] 10
แนะนำคำและสำนวนสำคัญที่ปรากฏในบทสนทนา และยังมีแบบทดสอบเพื่อยืนยันว่าจดจำความหมายได้หรือไม่
[บันทึกของแอนนา] 11
แอนนา ซึ่งเป็นตัวละครหลัก บันทึกข้อความสั้น ๆ ว่าตัวเองรู้สึกอย่างไร ค้นพบอะไร และเรียนรู้อะไร ระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่น
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK