NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > فرم امری فعل ها (درس 25)

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم امری فعل ها (درس 25)

برای ساختن فرم امری از فرم-MASU فعل ها، نخست برای فعل هایی که با حرف صدادار «E» در هجایی که درست پیش از MASU است پایان می یابند، MASU را به RO تغییر دهید. به عنوان نمونه، «خوردن» TABEMASU می شود TABERO (بخور). سپس، برای فعل هایی که با حرف صدادار «I» در هجایی که درست پیش از MASU قرار دارد پایان می یابد، دو الگو وجود دارد. یک الگو تغییر MASU به RO است. عبارت OKIMASU (بیدار شدن)، می شود OKIRO (بلند شو). روش دیگر این است که MASU را بیندازید و حرف صداداری که در هجای پیش از آن قرار دارد را به «E» تغییر دهید. عبارت «زیر رفتن» یا «وارد شدن»، HAIRIMASU فعلی که در مکالمه ی امروز شنیدید از همین الگو پیروی می کند. این فعل تبدیل می شود به HAIRE (برو زیر، وارد شو).

اما فعل KIMASU یعنی آمدن، استثناست. این فعل تبدیل می شود به KOI (بیا).

فرم امری، معنای آمرانه ی شدیدی دارد. این فعل بیشتر توسط مردان در هنگام صحبت با دوستان یا کودکان خود به کار برده می شود.

برای بیان یک فعل امری مودبانه که هم مردان و هم زنان می توانند استفاده کنند، می توانید MASU را در فرم-MASU فعل ها بیندازید و به جای آن بگویید NASAI.
عبارت TABEMASU به معنای خوردن می شود TABENASAI (بخور). و عبارت HAIRIMASU به معنای زیر رفتن، وارد شدن، می شود HAIRINASAI (برو زیر، وارد شو). به صفحه ی «ابزارهای یادگیری» مراجعه کنید.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید