#45

خواهش مؤدبانه

日本語をチェックしてもらえませんか ممکن است ژاپنی اش را چک کنید؟

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

به نظر می رسد که تم از صاحب خانه روباتش، هارو سان، خواهشی دارد.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

お願い

onegai

خواهش

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ある

aru

داشتن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

メール

meeru

ایمیل

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

日本語

Nihongo

زبان ژاپنی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

チェックする

chekku-suru

چک کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いい

ii

خوب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

どれどれ

dore dore

بگذار ببینم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

元気(な)

genki (na)

خوب و سرحال

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

watashi

من

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

大丈夫(な)

daijoobu (na)

بدون مشکل ،خوب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

とても

totemo

خیلی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

上手(な)

joozu (na)

خوب، ماهر

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

برای خواهش مؤدبانه از «moraemasen ka + [فرم-TE فعل]» استفاده می کنیم. «moraemasen ka» در لغت به معنی «نمی توانم دریافت کنم؟» است. با استفاده از این عبارت از طرف مقابل می پرسیم که آیا می تواند کاری را که می خواهیم برایمان انجام دهد یا خیر. بنابراین از «te kudasai-» یعنی «لطفاً انجام دهید» مؤدبانه تر است.

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید مؤدبانه از کسی خواهش کنیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

ممکن است این رستوران را رزرو کنید؟

رزرو کردن این رستوران

この店を予約する(→予約して)

kono mise o yoyaku-suru (→yoyaku-shite)

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

ممکن است ...؟

~てもらえませんか。

~te moraemasen ka.

نگه داشتن بار

荷物を預かる(→預かって)

nimotsu o azukaru (→azukatte)

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

ممکن است ...؟

~てもらえませんか。

~te moraemasen ka.

عوض کردن صندلی

席を替える(→替えて)

seki o kaeru (→kaete)

بیشتر بدانیم

وقتی می خواهیم از کسی خواهشی بکنیم صحبت خود را با این عبارت شروع می کنیم.

کانجی

samurai (سامورایی)

فرهنگ

توصیه های هارو سان

خرید در ژاپن

بسیاری از گردشگران در ژاپن خرید می کنند. اما در بیشتر فروشگاه ها قیمت اجناس روی آنها نوشته شده و معمولاً تخفیف داده نمی شود.
در آغاز سال نو بسته هایی با نام «فوکو بوکورُو (fukubukuro)» به فروش می رسند. در این بسته ها تعدادی از اجناس مختلف فروشگاه قرار داده می شوند که معمولاً نمی توان داخل آن را دید ولی قیمت این بسته ها از مجموع قیمت تک تک اجناس داخل آنها ارزان تر است.

در ژاپن در اطراف مزرعه ها یا در کنار جاده ها دکه هایی برای فروش میوه و سبزیجات وجود دارند که فروشنده در آنها حضور ندارد. برای خرید از این دکه ها کافی است که قیمتی را که روی هر محصول نوشته شده داخل صندوق بریزید.

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر