NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tài liệu bổ sung > Cách đếm phút (Bài 22)

Tài liệu bổ sung

Cách đếm phút (Bài 22)

IPPUN 1 phút
NIFUN 2 phút
SANPUN 3 phút
YONPUN 4 phút
GOFUN 5 phút
ROPPUN 6 phút
NANAFUN 7 phút
HACHIFUN 8 phút
KYÛFUN 9 phút
JIPPUN, JUPPUN 10 phút

Chúng tôi giải thích chi tiết những nội dung trên trong bài học ở dạng âm thanh. Hãy bấm vào nút ở dưới để đến trang có bài học và nghe hết 10 phút của bài học.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK