NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > ابزارهای یادگیری > روش شمارش دقیقه ها (درس 22)

ابزارهای یادگیری

روش شمارش دقیقه ها (درس 22)

IPPUN یک دقیقه
NIFUN دو دقیقه
SANPUN سه دقیقه
YONPUN چهار دقیقه
GOFUN پنج دقیقه
ROPPUN شش دقیقه
NANAFUN هقت دقیقه
HACHIFUN هشت دقیقه
KYÛFUN نه دقیقه
JIPPUN, JUPPUN ده دقیقه

ما توضیح های مفصلی را درباره ی مطالب یاد شده در صوت درس ها ارایه داده ایم. با رفتن به صفحه ی درس، روی نمایه زیر کلیک کنید و به فایل شنیداری ده دقیقه ای روی این صفحه گوش کنید.

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید