NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > عبارت N DA: یک اصطلاح برای توضیح چیزی است (درس 29)

بیاموز به ما ای آموزگار

عبارت N DA: یک اصطلاح برای توضیح چیزی است (درس 29)

شکل اولیه ی N DA این است NO DA. شما NO DA را در پایان یک جمله وقتی به کار می برید که می خواهید آنچه رخ خواهد داد، علت و شرایط وقوع آن را توضیح دهید. در مکالمه ی غیر رسمی، از N DA استفاده می کنید. در یک روش مودبانه، می گویید: N DESU.

شما نمی توانید از فرم-MASU فعل ها پیش از NO DA استفاده کنید. شما ناچار به استفاده از فرم ساده فعل مانند فرم دیکشنری یا فرم-TA هستید. پس، برای توضیح آنکه «باران خواهد بارید» اگر آن نوع ابر دیده شود، چه خواهید گفت؟ باران خواهد بارید می شود AME GA FURIMASU. شما FURIMASU (باران باریدن) را به فرم دیکشنری آن تغییر خواهید داد، یعنی FURU و N DA را اضافه می کنید. پس، می گویید، AME GA FURU N DA. به روشی مودبانه، می گویید AME GA FURU N DESU.

چنانچه پیش از NO DA، اسم یا صفت –NA قرار بگیرد، NO DA به NANO DA تبدیل می شود. در چنین مواردی، N DA به NAN DA تغییر شکل پیدا می کند. بنابراین، اگر SHIGOTO (کار)، علت باشد، می گویید SHIGOTO NAN DA. در حالت مودبانه، می گویید: SHIGOTO NAN DESU.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید