NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 22

درس 22

دیر کردم.

آنا، در یک کارائوکه با دوستانش خوش گذراند و از ساعت مقرر منع آمد و شد به خوابگاه دیرتر رسید.

درس 22 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

OSOKU NARIMASHITA

متن درس

アンナ お母さん、ごめんなさい。遅くなりました。 مادر، ببخشید. دیر کردم.
آنا OKÂSAN, GOMENNASAI. OSOKU NARIMASHITA.
مادر، ببخشید. دیر کردم.
寮母 アンナさん、10分も遅刻です。
約束を破ってはいけません。
آنا، تو به اندازه ی 10 دقیقه دیر کردی.
قولت را زیر پا نگذار.
مسوول خوابگاه ANNA-SAN, JIPPUN MO CHIKOKU DESU.
YAKUSOKU O YABUTTE WA IKEMASEN.
آنا، تو به اندازه ی 10 دقیقه دیر کردی. قولت را زیر پا نگذار.
アンナ すみません。気をつけます。 معذرت می خواهم. مراقب خواهم بود.
آنا SUMIMASEN. KI O TSUKEMASU.
معذرت می خواهم. مراقب خواهم بود.

نکته های دستور زبان

: FUN / PUN واحد شمارش دقیقه

NIFUN = دو دقیقه
JIPPUN / JUPPUN =  ده دقیقه

برای به یاد سپردن یک تا 10 به صفحه ی ابزارهای یادگیری بروید.   

فرم-TE فعل + WA IKEMASEN

اگر فرم-TE فعل را بگویید و سپس عبارت WA IKEMASEN، منظورتان این است که «این کار را انجام ندهید» یا «اجازه ی انجام این کار را ندارید».

نمونه)
YAKUSOKU O YABUTTE WA IKEMASEN. (قول را زیر پا نگذار.)

بیاموز به ما ای آموزگار

چگونه صفت ها را به قید تبدیل کنیم
صفت های ژاپنی صرف و تبدیل به قید می شوند. ما می توانیم با تغییر «I» آخر صفت هایی که به «I» ختم می شوند، مانند HAYAI (زود) به KU، آنها را تبدیل به قید بکنیم.

نام آواها

خشم
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

من مامان خوابگاه را خیلی نگران کردم. من یادگرفتم که اگر بخواهم دیر بیایم باید از قبل به دیگران اطلاع دهم.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید