NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > فرم-NAI فعل ها (درس 21)

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم-NAI فعل ها (درس 21)

فعلهای که به حرف NAI ختم می شوند، فعل های فرم-NAI نامیده می شوند.
اجازه بدهید توضیح دهم که چگونه می توانید فعل های فرم-MASU را به فعل های فرم-NAI تغییر دهید. این کار در واقع، تغییر فعل های فرم-MASU به شکل منفی و غیر رسمی فعل، یعنی فرم-NAI است. ابتدا، هرگاه حرف صدادارِ بخشی از فعل که درست قبل از واژه MASU قرار دارد، به «E» ختم شود، شما فقط باید واژه MASU را به NAI تغییر دهید. به عنوان مثال، فعل TABEMASU (خوردن) می شود، TABENAI (نخوردن).

هرگاه بخشی از فعل که درست قبل از واژه MASU قرار دارد، به حرف صدادار «I» ختم شود، در این صورت دو الگو وجود دارد.

در الگوی اول، شما واژه MASU را به NAI تبدیل می کنید. به عنوان مثال، فعل OKIMASU (بیدار شدن یا از خواب برخاستن) به OKINAI (بیدار نشدن یا از خواب برنخاستن) تبدیل می شود. در الگوی دوم، شما واژه MASU را حذف می کنید، سپس حرف صدادار در بخشی که درست قبل از واژه MASU قرار دارد را به حرف «A» تغییر داده و واژه NAI را اضافه می کنید. اجازه دهید تا برای نمونه، این تغییرات را با فعل IKIMASU (رفتن) توضیح دهم. در اینجا، بخش قبل از واژه MASU، واژه KI است. شما باید ابتدا واژه KI را به KA تغییر داده و سپس واژه NAI را اضافه کنید. بنابراین، فرم-NAI فعل IKIMASU می شود IKANAI (نرفتن).

اما پس از آن که واژه MASU را حذف کردید، اگر هجای بخش قبل از واژه MASU، فقط هجای I بدون هرگونه حرف بی صدایی باشد، شما باید حرف «I» را به WA تغییر داده و سپس واژه NAI را اضافه کنید. پس فعل TSUKAIMASU (استفاده کردن) به TSUKAWANAI (استفاده نکردن) تبدیل می شود.

و در آخر، اجازه دهید فعلی را به شما معرفی کنم که به شکلی بی قاعده صرف می شود. فعل KIMASU (آمدن) به KONAI (نیامدن) تبدیل می شود.

به بخش «ابزارهای یادگیری» مراجعه کنید.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید