NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 23

当番 [TÔBAN]

وظیفه

کلمه ها و عبارت های این درس

さくら この間は門限に間に合った? آیا آن روز توانستی پیش از ساعت منع آمد و رفت به خوابگاه برگردی؟
ساکورا KONOAIDA WA MONGEN NI MANIATTA?
آیا آن روز توانستی پیش از ساعت منع آمد و رفت به خوابگاه برگردی؟
アンナ いいえ。間に合いませんでした。
それで、お母さんに叱られました。
نه. نتوانستم به موقع برسم. بنابراین، توسط مامان (خوابگاه) سرزنش شدم.
آنا IIE. MANIAIMASEN DESHITA.
SOREDE, OKÂSAN NI SHIKARAREMASHITA.
نه. نتوانستم به موقع برسم. بنابراین، توسط مامان (خوابگاه) سرزنش شدم.
アンナ 掃除当番が3回増えました。 نوبت نظافت من به سه بار افزایش پیدا کرده است.
آنا SÔJI TÔBAN GA SANKAI FUEMASHITA.
نوبت نظافت من به سه بار افزایش پیدا کرده است.
さくら それは大変だったね。 سخت بود، اینطور نیست؟
ساکورا SORE WA TAIHEN DATTA NE.
سخت بود، اینطور نیست؟
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید