NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách từ vựng & câu đố > Danh sách từ vựng

Danh sách từ vựng & câu đố

Bài 17

おすすめ [OSUSUME]

sự tiến cử/giới thiệu

Từ ngữ và mẫu câu trong bài

アンナ あ、この本いいなあ。あれも面白そう。 Ồ, cuốn truyện này trông hay quá! Cuốn kia cũng có vẻ thú vị.
Anna A, KONO HON II NÂ. ARE MO OMOSHIROSÔ.
Ồ, cuốn truyện này trông hay quá! Cuốn kia cũng có vẻ thú vị.
アンナ さくらさんのおすすめは何ですか。 Chị Sakura khuyên tôi nên mua cuốn nào?
Anna SAKURA-SAN NO OSUSUME WA NAN DESU KA.
Chị Sakura khuyên tôi nên mua cuốn nào?
さくら これはどう? Cuốn này thì sao?
Sakura KORE WA DÔ?
Cuốn này thì sao?
アンナ ホラーはちょっと…。 Truyện kinh dị thì hơi…
Anna HORÂ WA CHOTTO....
Truyện kinh dị thì hơi…
*Bạn sẽ rời trang web của NHK