Skip Navigation

Tiếng Việt:ベトナム語

Xem thông tin cập nhật về tình hình thiên tai thảm họa và dịch do vi-rút corona chủng mới

災害や新しいコロナウイルスの情報です。