NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Thưa cô, em hỏi! > Cách biến động từ thành thể phủ định và nghi vấn (Bài 5)

Thưa cô, em hỏi!

Cách biến động từ thành thể phủ định và nghi vấn (Bài 5)

Các động từ kết thúc bằng MASU được gọi là động từ thể MASU. Thể này được dùng khi nói một cách lịch sự. Để biến thành thể phủ định, đổi MASU thành MASEN. Như vậy, YOMIMASU, nghĩa là "đọc", thành YOMIMASEN, nghĩa là "không đọc". Để biến thành thể nghi vấn, thêm trợ từ KA vào cuối câu và khi nói thì lên giọng. Thể nghi vấn của YOMIMASU là YOMIMASU KA.
*Bạn sẽ rời trang web của NHK