NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Ôn tập: Hãy chọn đáp án!

Ôn tập: Hãy chọn đáp án!

Ôn tập: Hãy chọn đáp án!

Chúng tôi đưa ra câu hỏi dựa trên những gì chúng ta đã học. Mỗi câu hỏi có 2 lựa chọn trả lời. Hãy cùng chị Anna và anh Rodrigo kiểm tra xem bạn có nhớ cách diễn đạt và ngữ pháp hay không!

Câu 1

Cấp độ

"Tôi là Anna", nói chính xác bằng tiếng Nhật là gì?

あいうえお、かきくけこ、さしすせそ、たちつてと、なにぬねの。
AIUEO, KAKIKUKEKO, SASHISUSESO, TACHITSUTETO, NANINUNENO.
Rất tốt!
Rất tiếc, bạn đã trả lời sai. Câu trả lời đúng là ...

あいうえお、かきくけこ、さしすせそ、たちつてと、なにぬねの。 AIUEO, KAKIKUKEKO, SASHISUSESO, TACHITSUTETO, NANINUNENO.

Giải thích

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ôn tập những bài có liên quan:

Các câu hỏi đã phát

Thử sức với các câu hỏi khác.
Mỗi tháng có thêm 2 câu hỏi mới.
Độ khó mỗi câu hỏi thể hiện qua số ngôi sao.

 • Câu 1
 • Câu 2
 • Câu 3
 • Câu 4
 • Câu 5
 • Câu 6
 • Câu 7
 • Câu 8
 • Câu 9
 • Câu 10
 • Câu 11
 • Câu 12
 • Câu 13
 • Câu 14
 • Câu 15
 • Câu 16
 • Câu 17
 • Câu 18
 • Câu 19
 • Câu 20
 • Câu 21
 • Câu 22
 • Câu 23
 • Câu 24
 • Câu 25
 • Câu 26
 • Câu 27
 • Câu 28
 • Câu 29
 • Câu 30
 • Câu 31
 • Câu 32
 • Câu 33
 • Câu 34
 • Câu 35
 • Câu 36
 • Câu 37
 • Câu 38
 • Câu 39
 • Câu 40
 • Câu 41
 • Câu 42
 • Câu 43
 • Câu 44
 • Câu 45
 • Câu 46
 • Câu 47
 • Câu 48