NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Giải đáp câu hỏi của bạn

Giải đáp câu hỏi của bạn

Q.

A.

Ôn tập những bài có liên quan:

Ôn tập: Hãy chọn đáp án!

Chúng tôi đưa ra câu hỏi dựa trên những gì chúng ta đã học. Mỗi câu hỏi có 2 lựa chọn trả lời.

Tài liệu bổ sung

Tại đây, chúng tôi cung cấp tài liệu bổ sung cho các bài học. Hãy sử dụng chúng cùng với từng bài học tương ứng để có thể hiểu bài hơn.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK