NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tài liệu bổ sung > Cách chia động từ thể TE - Phần 1 (Bài 8)

Tài liệu bổ sung

Cách chia động từ thể TE - Phần 1 (Bài 8)

Thể MASU Thể TE
TABEMASU
ăn
TABETE
OBOEMASU
nhớ
OBOETE
MIMASU
nhìn
MITE
KIMASU
đến
KITE
SHIMASU
làm
SHITE
BENKYÔ SHIMASU
học
BENKYÔ SHITE

Chúng tôi giải thích chi tiết những nội dung trên trong bài học ở dạng âm thanh. Hãy bấm vào nút ở dưới để đến trang có bài học và nghe hết 10 phút của bài học.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK