NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tài liệu bổ sung > TSU: từ dùng để đếm (Bài 7)

Tài liệu bổ sung

TSU: từ dùng để đếm (Bài 7)

Nếu từ dùng để đếm đứng đằng sau là TSU, thì cách đếm số từ 1 đến 10 thay đổi.
Số 10 đặc biệt hơn cả là không có TSU đằng sau, mà chỉ nói là TÔ.
1つ HITOTSU
2つ FUTATSU
3つ MITTSU
4つ YOTTSU
5つ ITSUTSU
6つ MUTTSU
7つ NANATSU
8つ YATTSU
9つ KOKONOTSU
10

Chúng tôi giải thích chi tiết những nội dung trên trong bài học ở dạng âm thanh. Hãy bấm vào nút ở dưới để đến trang có bài học và nghe hết 10 phút của bài học.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK