NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tài liệu bổ sung > Số đếm - Phần 1 (Bài 6)

Tài liệu bổ sung

Số đếm - Phần 1 (Bài 6)

0 REI, ZERO
1 ICHI
2 NI
3 SAN
4 YON, SHI
5 GO
6 ROKU
7 NANA, SHICHI
8 HACHI
9 KYÛ, KU
10

Chúng tôi giải thích chi tiết những nội dung trên trong bài học ở dạng âm thanh. Hãy bấm vào nút ở dưới để đến trang có bài học và nghe hết 10 phút của bài học.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK