NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tài liệu bổ sung > Mùa (Bài 36)

Tài liệu bổ sung

Mùa (Bài 36)

HARU Mùa Xuân
NATSU Mùa Hè
AKI Mùa Thu
FUYU Mùa Đông

Chúng tôi giải thích chi tiết những nội dung trên trong bài học ở dạng âm thanh. Hãy bấm vào nút ở dưới để đến trang có bài học và nghe hết 10 phút của bài học.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK