NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tài liệu bổ sung > Số đếm - Phần 2 (Bài 31)

Tài liệu bổ sung

Số đếm - Phần 2 (Bài 31)

10
11 JÛICHI
12 JÛNI
13 JÛSAN
14 JÛSHI, JÛYON
15 JÛGO
16 JÛROKU
17 JÛNANA, JÛSHICHI
18 JÛHACHI
19 JÛKYÛ, JÛKU
20 NIJÛ
20 NIJÛ
30 SANJÛ
40 YONJÛ
50 GOJÛ
60 ROKUJÛ
70 NANAJÛ
80 HACHIJÛ
90 KYÛJÛ

Chúng tôi giải thích chi tiết những nội dung trên trong bài học ở dạng âm thanh. Hãy bấm vào nút ở dưới để đến trang có bài học và nghe hết 10 phút của bài học.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK