NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tài liệu bổ sung > Các ngày trong tháng (Bài 27)

Tài liệu bổ sung

Các ngày trong tháng (Bài 27)

TSUITACHI Mồng 1
FUTSUKA Mồng 2
MIKKA Mồng 3
YOKKA Mồng 4
ITSUKA Mồng 5
MUIKA Mồng 6
NANOKA Mồng 7
YÔKA Mồng 8
KOKONOKA Mồng 9
TÔKA Mồng 10
JÛICHINICHI Ngày 11
HATSUKA Ngày 20
NIJÛYOKKA Ngày 24

Chúng tôi giải thích chi tiết những nội dung trên trong bài học ở dạng âm thanh. Hãy bấm vào nút ở dưới để đến trang có bài học và nghe hết 10 phút của bài học.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK