NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tài liệu bổ sung > Thể ý chí của động từ (Bài 26)

Tài liệu bổ sung

Thể ý chí của động từ (Bài 26)

Thể MASU Thể ý chí
TSUKAIMASU
(sử dụng)
TSUKAÔ
MACHIMASU
(đợi)
MATÔ
ATSUMARIMASU
(tập trung)
ATSUMARÔ
YOMIMASU
(đọc)
YOMÔ
KAKIMASU
(viết)
KAKÔ
ISOGIMASU
(vội)
ISOGÔ
IKIMASU
(đi)
IKÔ
TABEMASU
(ăn)
TABEYÔ
OBOEMASU
(nhớ)
OBOEYÔ
IMASU
(có, tồn tại)
IYÔ
MIMASU
(nhìn)
MIYÔ
KIMASU
(đến)
KOYÔ
SHIMASU
(làm)
SHIYÔ

Chúng tôi giải thích chi tiết những nội dung trên trong bài học ở dạng âm thanh. Hãy bấm vào nút ở dưới để đến trang có bài học và nghe hết 10 phút của bài học.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK