NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tài liệu bổ sung > Các từ chỉ thời điểm (Bài 24)

Tài liệu bổ sung

Các từ chỉ thời điểm (Bài 24)

KINÔ hôm qua
KYÔ hôm nay
ASHITA ngày mai
SENSHÛ tuần trước
KONSHÛ tuần này
RAISHÛ tuần sau
SENGETSU tháng trước
KONGETSU tháng này
RAIGETSU tháng sau

Chúng tôi giải thích chi tiết những nội dung trên trong bài học ở dạng âm thanh. Hãy bấm vào nút ở dưới để đến trang có bài học và nghe hết 10 phút của bài học.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK