Trang cá nhân

Về Trang cá nhân

  • Danh sách bài học
  • Luyện tập
  • Thực hành

Haru-san luôn hỗ trợ bạn!

Đặt lại

Haru-san luôn hỗ trợ bạn!

Đặt lại

Haru-san luôn hỗ trợ bạn!

Đặt lại

Về Trang cá nhân

Đây là trang của bạn. Bạn có thể kiểm tra quá trình học của mình, tạo phần ghi chép từ vựng, và xem lại bạn đã giải đố trong phần "Thực hành!" như thế nào.

Cách sử dụng Ghi chép cá nhân