Trang cá nhân

Về Trang cá nhân

  • Mẫu câu cơ bản
  • Mở rộng
  • Từ vựng

Chưa đăng ký

Đặt lại

Chưa đăng ký

Đặt lại

Chưa đăng ký

Đặt lại

Về Trang cá nhân

Đây là trang của bạn. Bạn có thể kiểm tra quá trình học của mình, tạo phần ghi chép từ vựng, và xem lại bạn đã giải đố trong phần "Thực hành!" như thế nào.

Cách sử dụng Ghi chép cá nhân