เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > คำกริยารูป TE รูปแบบอื่น ๆ (บทเรียนที่ 9)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำกริยารูป TE รูปแบบอื่น ๆ (บทเรียนที่ 9)

อาจารย์อธิบายว่า ในบทเรียนบทที่แล้ว เราได้เรียนรู้รูปแบบพื้นฐานในการผันคำกริยารูป MASU ไปเป็นรูป TE คือ เราสามารถเปลี่ยนจากรูป MASU ไปเป็น TE ได้ง่าย ๆ นะครับแต่วันนี้ เราจะได้เรียนรูปแบบอื่นนะครับ ในรูปแบบนี้ นอกจากเราจะต้องเปลี่ยน MASU แล้ว เรายังต้องเปลี่ยนพยางค์ที่นำหน้า MASU ด้วยครับ ถ้าพยางค์ที่นำหน้า MASU คือ RI ก็ต้องเปลี่ยนทั้ง RI และ MASU เป็น TTE เพราะฉะนั้น ATSUMARIMASU แปลว่า “รวมตัว” ก็จะกลายเป็น ATSUMATTE และเช่นเดียวกัน ในกรณีที่พยางค์นำหน้า MASU คือ I หรือ CHI ก็เปลี่ยนทั้ง I หรือ CHI และ MASU ให้กลายเป็นTTE.

ต่อไปครับ ถ้าพยางค์ที่นำหน้า MASU คือ MI NI หรือ BI ก็ต้องเปลี่ยนพยางค์นั้น ๆ และ MASU เป็น NDE ตัวอย่างเช่น YOMIMASU แปลว่า “อ่าน” กลายเป็น YONDE.
ถ้าพยางค์ที่นำหน้า MASU คือ KI ก็จะต้องเปลี่ยนพยางค์นั้นและ MASU เป็น ITE ดังนั้น KIKIMASU แปลว่า “ฟัง” ก็จะกลายเป็น KIITE ถ้าพยางค์ที่นำหน้า MASU คือ GI ก็ต้องเปลี่ยนพยางค์นั้นและ MASU เป็น IDE ดังนั้น ISOGIMASU แปลว่า “รีบ” จะกลายเป็น ISOIDE

ฆ แต่ IKIMASU แปลว่า “ไป” เป็นกรณียกเว้นสำหรับกฎข้อนี้นะครับ คำกริยานี้จะกลายเป็น ITTE
กฎเหล่านี้เดี๋ยวมีเพลงช่วยจำนะครับเพลงนี้จะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับวิธีการผันคำกริยา MASU กรุณาไปที่ "ข้อมูลเสริมการเรียน"
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK