เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > เมื่อไรที่ตัวอักษร HA อ่านออกเสียงเป็น WA (บทเรียนที่ 6)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

เมื่อไรที่ตัวอักษร HA อ่านออกเสียงเป็น WA (บทเรียนที่ 6)

สมัยก่อน คำช่วย WA ที่ใช้บ่งชี้หัวข้อการสนทนา ออกเสียงว่า HA และเขียนด้วยตัว HA การออกเสียงค่อย ๆ เพี้ยนเป็น WA แต่การเขียนก็ยังคงใช้ตัว HA เหมือนเดิม ลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกันกับ ในสำนวน KONNICHIWA (สวัสดี [ตอนกลางวัน]) ซึ่งออกเสียงว่า WA แต่เขียนด้วย HA เดิมตรงนี้มี 2 ส่วน คือ คำที่แปลว่า “วันนี้” กับ HA ซึ่งเป็นคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนา และตอนนี้กลายมาเป็นคำว่า WA ทั้งหมดนี้ใช้เปิดการสนทนาทั่วไปซึ่งมีความ หมายว่า “เมื่อพูดถึงวันนี้” ปัจจุบัน คำว่า HA กลายมาเป็นคำว่า WA และ KONNICHIWA กลายเป็นคำทักทายที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไป

ในกรณีของ DENWA O SHIMASU (จะโทรศัพท์ไปหาครับ) คำช่วย O ออกเสียงต่างออกไปในอดีต ปัจจุบันออกเสียงคำนี้ว่า O แต่เวลาเขียน ใช้ตัวอักษรสำหรับการออกเสียงแบบเดิม
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK