เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > วิธีเปลี่ยนคำกริยาให้อยู่ในรูปปฏิเสธและคำถาม (บทเรียนที่ 5)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

วิธีเปลี่ยนคำกริยาให้อยู่ในรูปปฏิเสธและคำถาม (บทเรียนที่ 5)

คำกริยาที่ลงท้ายด้วย MASU เรียกว่ากริยารูป MASU
ใช้กริยารูปแบบนี้ เมื่อพูดอย่างสุภาพ
ถ้าจะทำให้เป็นรูปปฏิเสธ ก็เปลี่ยนส่วน MASU เป็น MASEN
e.g.) YOMIMASU (อ่าน) เป็น YOMIMASEN (ไม่อ่าน) การทำให้อยู่ในรูปคำถาม ทำได้โดยเพิ่มคำช่วย KA เข้าไปที่ท้ายประโยค และพูดโดยตวัดเสียงขึ้นสูง รูปคำถามของคำว่า YOMIMASU (อ่าน) คือ YOMIMASUKA (อ่านไหม)
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK