เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > คำกริยารูป NAI + NAKEREBA NARIMASEN (ต้อง_ค่ะ/ครับ) (บทเรียนที่ 36)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำกริยารูป NAI + NAKEREBA NARIMASEN (ต้อง_ค่ะ/ครับ) (บทเรียนที่ 36)

เมื่อพูดว่าต้องทำอะไร ให้แทนที่
NAI ตอนท้ายของคำกริยารูป NAI ด้วย NAKEREBA NARIMASEN

เช่น ถ้าต้องการพูดว่า “ต้องเรียน” ก่อนอื่น ต้องเปลี่ยนคำกริยา BENKYÔ SHIMASU (เรียน) ให้อยู่ในรูป NAI คือ BENKYÔ SHINAI จากนั้น แทนที่ NAI ด้วย NAKEREBA NARIMASEN ดังนั้น พูดว่า BENKYÔ SHINAKEREBA NARIMASEN ในกรณีที่พูดแบบเป็นกันเอง NAKEREBA NARIMASEN (ต้อง) กลายเป็น NAKYA และพูดว่า BENKYÔ SHINAKYA

ถ้าไม่ต้องทำอะไร แสดงความหมายนี้ได้โดยเปลี่ยน NAI ให้เป็น NAKUTEMO II DESU (ไม่ต้อง) ดังนั้น เมื่อพูดว่า “ไม่ต้องเรียน” เปลี่ยน NAI ใน BENKYÔ SHINAI (ไม่เรียน) เป็น NAKUTEMO II DESU และพูดว่า BENKYÔ SHINAKUTEMO II DESU

แต่ทุกท่านอย่าลืม! การเรียนเป็นสิ่งสำคัญ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK