เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > ความแตกต่างระหว่าง AGEMASU กับ KUREMASU (บทเรียนที่ 33)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

ความแตกต่างระหว่าง AGEMASU กับ KUREMASU (บทเรียนที่ 33)

ในภาษาญี่ปุ่น กริยาที่ใช้จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ให้กับผู้รับ

ดังเช่นเค็นตะในบทสนทนา ผู้พูดให้อะไรบางอย่างแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ตรงนี้ใช้ AGEMASU และถ้าเป็นกรณีที่ผู้อื่นให้ของแก่ใครบางคนก็ใช้ AGEMASU เช่นกัน แต่คำว่า AGEMASU สื่อภาพลักษณ์ "ให้ความอนุเคราะห์" ออกมาด้วย ดังนั้น ถ้าใช้กับผู้ที่อาวุโสกว่า จะไม่สุภาพ ในกรณีที่พูดโดยแสดงความเคารพด้วย จะใช้คำว่า SASHIAGEMASU

ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีใครให้อะไรบางอย่างแก่เรา เราจะแสดงกริยา "ให้" ตรงนี้ด้วยคำว่า KUREMASU จากมุมมองของผู้รับ ดังนั้น ในกรณีที่เค็นตะให้ภาพถ่ายแก่แอนนา เมื่อมองจากมุมของแอนนา จะพูดว่า KUREMASU
เราสามารถใช้ KUREMASU เมื่อมีใครให้บางสิ่งแก่ผู้ที่ใกล้ชิดกับเรา เช่น สมาชิกครอบครัว สำหรับคนในกลุ่มที่เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วย เราเรียกว่า UCHI

สิ่งที่เป็นเกณฑ์สำหรับการใช้ KUREMASU คือแนวคิดเรื่อง UCHI (คนในกลุ่ม) กับ SOTO (คนนอกกลุ่ม) แนวคิดเรื่อง UCHI กับ SOTO นี้ เป็นสิ่งที่จะขาดไม่ได้เมื่อใช้ภาษาญี่ปุ่น เช่น ถ้าพูดถึง UCHI จะไม่ใช้ภาษาสุภาพ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK