เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > สำนวนเปรียบเทียบที่ใช้ NO HÔ GA กับ YORI (บทเรียนที่ 32)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

สำนวนเปรียบเทียบที่ใช้ NO HÔ GA กับ YORI (บทเรียนที่ 32)

ภาษาญี่ปุ่นไม่มีรูปเปรียบเทียบของคำคุณศัพท์ ดังนั้น เมื่อต้องการเปรียบเทียบ จะใช้คำว่า YORI แปลว่า “กว่า” และ NO HÔ GA แปลว่า “ทางนี้ (มาก)”

ยกตัวอย่างไทยกับญี่ปุ่น โดยทั่วไปไทยร้อนกว่าญี่ปุ่น ดังนั้น เมื่อจะพูดประโยค "ไทยร้อนกว่าญี่ปุ่น" จะได้ว่าอย่างไร คำว่า "ไทย" จะพูดว่า TAI ส่วน "ญี่ปุ่น" คือ NIHON คำคุณศัพท์ที่แปลว่า “ร้อน” คือ ATSUI ในกรณีนี้ ไทยคือหัวข้อการสนทนา ฉะนั้น เริ่มต้นประโยคด้วย TAI WA ต่อไป พูดว่า “ญี่ปุ่น” คือ NIHON เพราะกำลังเปรียบเทียบอากาศของไทยกับของญี่ปุ่น และตามด้วยคำว่า YORI ที่แปลว่า “กว่า” ดังนั้น พูดว่า NIHON YORI “ร้อน” คือ ATSUI เมื่อรวมทั้งหมด ประโยคที่ว่า “ไทยร้อนกว่าญี่ปุ่น” คือ TAI WA NIHON YORI ATSUI DESU

หรือจะใช้ NO HÔ GA ซึ่งแปลว่า “ทางนี้ (มาก)” เพื่อสื่อความหมายเดียวกันนี้ก็ได้ ในที่นี้ เริ่มต้นประโยคด้วยคำว่า TAI และเติม NO HÔ GA กับพูดว่า TAI NO HÔ GA ต่อจากนั้น พูดว่า “ญี่ปุ่น” คือ NIHON และเติมคำว่า YORI โดยพูดว่า NIHON YORI ส่วนคำว่า “ร้อน” คือ ATSUI ดังนั้น ประโยคที่ว่า “ไทยร้อนกว่าญี่ปุ่น” คือ TAI NO HÔ GA NIHON YORI ATSUI DESU
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK