เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > รูปอดีตของคำคุณศัพท์ (บทเรียนที่ 19)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

รูปอดีตของคำคุณศัพท์ (บทเรียนที่ 19)

เราได้เรียนกันไปแล้วว่า คำคุณศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นมี 2 ประเภท คือ คำคุณศัพท์ I และคำคุณศัพท์ NA คำคุณศัพท์ I คือ คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยพยางค์ I เช่น คำว่า “ถูก” คือ YASUI ส่วนคำคุณศัพท์ NA คือ คำคุณศัพท์ที่จะเติม NA ต่อท้ายคำลงไปเมื่อทำหน้าที่ขยายคำนาม เช่น SUKI ซึ่งแปลว่า “ชอบ” เมื่อขยายคำนาม จะกลายเป็น SUKINA ดังนั้น วลี "มังงะที่ชอบ" เมื่อพูดเป็นภาษาญี่ปุ่น คือ SUKINA MANGA ถ้าจะเปลี่ยนคำคุณศัพท์ I เป็นรูปอดีต ให้เปลี่ยน I เป็น KATTA เช่น รูปอดีตของ YASUI (ถูก) คือ YASUKATTA รูปอดีตของ TAKAI (แพง) คือ TAKAKATTA แต่ YOKATTA ที่แปลว่า “ดี” ซึ่งกำลังเรียนในบทเรียนที่ 19 นี้ เป็นกรณียกเว้น คำนี้ผันแบบพิเศษโดยมีรูปปัจจุบัน คือ II (ดี) และจะกลายเป็นYOKATTA เมื่ออยูในรูปอดีต ดังนั้น จึงต้องจำคำนี้เป็นพิเศษ

การเปลี่ยนคำคุณศัพท์ I เป็นรูปปฏิเสธในอดีต ทำโดยเปลี่ยน I เป็น KU NAKATTA เช่น YASUI (ถูก) กลายเป็น YASUKU NAKATTA หมายถึง ”ไม่ถูก” (รูปอดีต) และ II (ดี) กลายเป็น YOKU NAKATTA หมายถึง "ไม่ดี" (รูปอดีต)
การทำให้คำคุณศัพท์ NA เป็นรูปอดีต ทำโดยเติม DATTA หลังคำคุณศัพท์นั้น ดังนั้น SUKI (ชอบ) จะกลายเป็น SUKI DATTA ส่วนคำคุณศัพท์ BENRI (สะดวก) จะกลายเป็น BENRI DATTA

สำหรับการแปลงคำคุณศัพท์ NA ให้เป็นรูปปฏิเสธในอดีต ทำโดยเติม DEWA NAKATTA เช่น SUKI (ชอบ) จะกลายเป็น SUKI DEWA NAKATTA (ไม่ชอบ [อดีต])
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK