เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ข้อมูลเสริมการเรียน > คำกริยารูปแสดงความตั้งใจ (บทเรียนที่ 26)

ข้อมูลเสริมการเรียน

คำกริยารูปแสดงความตั้งใจ (บทเรียนที่ 26)

รูป MASU รูปแสดงความตั้งใจ
TSUKAIMASU
ใช้
TSUKAÔ
MACHIMASU
รอ
MATÔ
ATSUMARIMASU
รวมตัว
ATSUMARÔ
YOMIMASU
อ่าน
YOMÔ
KAKIMASU
เขียน
KAKÔ
ISOGIMASU
รีบ
ISOGÔ
IKIMASU
ไป
IKÔ
TABEMASU
กิน
TABEYÔ
OBOEMASU
จำ
OBOEYÔ
IMASU
มี, อยู่
IYÔ
MIMASU
ดู
MIYÔ
KIMASU
มา
KOYÔ
SHIMASU
ทำ
SHIYÔ

อธิบายเนื้อหาบทเรียนข้างบนโดยละเอียดด้วยเสียงประจำบทเรียน กรุณาไปที่หน้าบทเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่างและฟังเสียง 10 นาทีที่หน้านั้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK