เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ดาวน์โหลดบทเรียน

ดาวน์โหลดบทเรียน

ดาวน์โหลดบทเรียน

สามารถดาวน์โหลดหน้าหนังสือประกอบการเรียน (ในรูปแบบไฟล์ PDF) สำหรับบทเรียนได้ และยังมีหนังสือประกอบการเรียนสำหรับบทเรียนทั้งหมด 48 บทเรียนด้วย

วิธีการดาวน์โหลด

ในกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล: กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลดและคลิกขวา (สำหรับเครื่อง Mac ที่มีเมาส์ปุ่มเดียว คลิกค้างไว้พร้อมกับกดแป้น Ctrl) และคลิก "บันทึกลิงค์เป็น" (Save target as)

ในกรณีที่ใช้สมาร์ทโฟน: เลือกและบันทึกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด OS บางรุ่นหรืออุปกรณ์บางชนิดอาจต้องใช้แอปพลิเคชัน

เนื้อหาสำหรับแต่ละบทเรียน

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK