NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > آزمون واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

فهرست واژه ها و آزمون

آزمون واژه ها

بر روی نمایه ی «بشنوید» کلیک کنید تا واژه یا عبارتی را که در درس استفاده شده است بشنوید. سپس معنای این واژه یا عبارت را در میان انتخاب های زیر پیدا کنید. برای هر درس 3 پرسش وجود دارد.

درس 48

Q.1

  • Q.1
  • Q.2
  • Q.3

بسیار خوب!

متاسفانه پاسخ اشتباه دادید. پاسخ درست این است ...

[KARADA]

بدن، سلامت

[KURUMA]

خودرو
着きます

[TSUKIMASU]

رسیدن

بسیار خوب!

متاسفانه پاسخ اشتباه دادید. پاسخ درست این است ...

連絡します

[RENRAKU SHIMASU]

تماس گرفتن

[KURUMA]

خودرو

[KURUMA]

خودرو

بسیار خوب!

متاسفانه پاسخ اشتباه دادید. پاسخ درست این است ...

お世話になりました

[OSEWA NI NARIMASHITA]

برای همه چیز سپاسگزارم. / شما خیلی خوب از من مراقبت کردید.
連絡します

[RENRAKU SHIMASU]

تماس گرفتن
お元気で

[OGENKIDE]

مراقب خودت باش.

تعداد پاسخ های درست شما:

فهرست یادآور

برای رفتن به صفحه ی آزمون، بر روی شماره ی درس کلیک کنید. وقتی که پاسخ هر سه پرسش را به درستی دادید، یک گل، روی شماره درس ظاهر می شود.

اگر «کوکی» ها غیرفعال باشند، برخی از عملکردها مختل شده اند.

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید