NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 8

えっ [E']

اِ
E تعجب را نشان می دهند

کلمه ها و عبارت های این درس

先生 みなさん、これを覚えてください。
試験によく出ます。
همه خواهش می کنم این را حفظ کنید. این، در بیشتر امتحان ها می آید.
استاد MINASAN, KORE O OBOETE KUDASAI.
SHIKEN NI YOKU DEMASU.
همه خواهش می کنم این را حفظ کنید. این، در بیشتر امتحان ها می آید.
学生 えっ。 اِ
دانشجویان E'.
اِ
アンナ 先生、もう一度お願いします。 استاد، یک بار دیگر خواهش می کنم.
آنا SENSEI, MÔICHIDO ONEGAI SHIMASU.
استاد، یک بار دیگر خواهش می کنم.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید